קוד אתי איפ"א

איפ"א – איגוד ישראלי לפיתוח ארגוני

הקוד האתי של היועצים הארגוניים בישראל 2016

 

מבוא


המטרה הכוללת של ייעוץ ארגוני הינה לאפשר תהליכים של פיתוח ארגוני, ולספק ללקוחות הזדמנות לשפר את אפקטיביות הארגון והניהול, כולל תהליכי שינוי וצמיחה ארגונית, התערבות במצבי משבר ועוד. קשרי הייעוץ ישתנו בהתאם לצורכי הלקוח, ולגבולות המקצוע והיועץ. המחויבות שלנו כלפי הלקוח היא לבנות התערבות מעצימה בהתאם לצורכי הלקוח, תחומי המקצוע וערכי הקוד האתי.

 

המונח "ייעוץ ארגוני" כולל עבודה עם פרטים או קבוצות של אנשים, יחידות ארגוניות וארגונים שלמים, אליהם מתייחסים כאל "לקוחות".

 

מטרת "הקוד האתי של היועצים לפיתוח ארגוני בישראל" הוא לבסס ולקיים סטנדרטים מקצועיים ואתיים ליועצים, ביחס לממשקי הפעילות ביניהם לבין הלקוח, למול עמיתיהם למקצוע, החברות המעסיקות יועצים וכן מול איפ"א, כגוף מאגד. זאת, באמצעות הגדרת ערכים וכללי פעולה אשר ישמשו מסגרת להתנהגות מקצועית ואתית הולמת ובכך יקדמו את תחום הפיתוח הארגוני בארץ בכלל ואת כל אחד מהיועצים בפרט.

 

הקוד האתי הראשון שגובש בשנת 1987 על ידי מייסדי איפ"א, עודכן בשנים 2005 ו-2010, וכעת יוצאת מהדורת 2016. עדכון הקוד נועד לענות לצרכים המשתנים של המקצוע, של היועצים ושל הלקוחות, מתוך מחויבות להעריך את תקפותו של הקוד מעת לעת.

 

חברי איפ"א מסכימים לקוד זה, המגדיר את מחויבותם למקצוע וללקוחות, ואת היחסים עם עמיתים ואיפ"א. לפיכך, הם נושאים באחריות להפנים את הקוד האתי ונדרשים לנאמנות לכללים המוגדרים בו.

במידה ויש חשש כי חבר איפ"א פעל שלא בהתאם לקוד האתי, ניתן לפנות לוועדת האתיקה על מנת לדון באירוע. ניתן לפנות ליו"ר הועדה בדואר אלקטרוני  ethics@ippa.org.il  או לפנות ישירות לאחד מחברי הועדה.

 

מומלץ כי כל יועץ יגיש ללקוחותיו, ולאלה שעובדים איתו את הקוד האתי של איפ"א עם תחילת ההתקשרות עמו, על מנת להבהיר את המסגרת הצפויה של הפעילות, לשם כך יצרנו מהדורה מקוצרת.

 

מטעמי נוחות הקוד נוסח בלשון זכר וכוונת הכתוב היא לשני המינים גם יחד, ונעשה שימוש במונח "יועץ" במובן של יועץ ארגוני ויועץ לפיתוח ארגוני.

 

ערכים מרכזיים בסביבת העבודה של היועץ


כבוד האדם

אמונה במרכזיותו של האדם והכרה ביכולתו לקבל החלטות ולהשתנות לאור אמונותיו, ערכיו וצרכיו. 
יצירת יחסים המושתתים על שוויון ערך האדם, והמתבטאים בקבלת כל אדם באשר הוא אדם, והשוללים ביטויים והתנהגויות שמאופיינים בהשפלה, בהתנשאות ובאלימות

 

אמון

תודעה על פיה ניתן לבטוח, לסמוך ולהסתמך על האחר. מאפשר תחושת בטחון, תמיכה, שיתוף, הקשבה, התנהלות אפקטיבית והשפעה. בין היתר תפקידו של היועץ הוא ליצור אווירה של אמון.

 

דיסקרטיות

שמירת פרטיות וחסיון של ענייני הלקוח – הארגון ואנשיו, ומניעת פרסומם ללא קבלת הסכמה מהם מראש ובכתב.

 

יושר

אמירת  אמת, התנהגות הגונה ובתום לב שמירה על טוהר מידות, כנות ואמינות.

 

יושרה

התנהגות עקבית על בסיס עקרונות של הגינות ומוסריות גם כאשר התפקידים המצבים והנסיבות משתנים. הלימה בין דיבור ומעשה במצבים ובתפקידים משתנים.

 

מקצועיות

התנהגות על פי כללים, מודלים, תאוריות, תחומי ידע אקדמיים, אשר שייכים לתחום הכשרתו ומומחיותו של היועץ.

 

שקיפות

חשיפת כוונות, צפיות והתנהגויות ברורות ובהירות עבור כל בעלי העניין. התנהלות על פי קריטריונים ברורים, גלויים, מובנים ונגישים המאפשרים בקרה .

 

ערכים אלו תקפים בסביבות הפעילות השונות של היועץ הארגוני:

יועץ עם נועצים וארגונים

יועץ עם קהילת היועצים

יועץ עם איפ"א

התנהגויות ראויות של יועצים ארגונים


יועץ עם נועצים וארגונים

 • בטרם תחילת תהליך הייעוץ יועץ יגבש חוזה בהיר מוסכם לעבודתו עם לקוחותיו (הישירים והעקיפים) ובכך להגדיר את גבולות הקשר הייעוצי. במידה ובמהלך הייעוץ מתגלים צרכים אחרים על היועץ להגדיר מחדש את החוזה בשיתוף מלא של הנועץ.
 • העבודה בארגונים יוצרת מצבים של ריבוי לקוחות ונועצים ועבודה מול בעלי עניין מגוונים. היועץ חייב להבהיר את עבודתו ללקוחותיו הנועצים ומזמיני העבודה בכל הרמות הארגוניות.
 • יועץ יקיים תיאום ציפיות דינאמי ויקפיד על שקיפות בעבודתו מול הגורמים הרלוונטיים בהתאם להתפתחות העבודה.
 • יועץ חייב לכבד את כל התחייבויותיו שהוגדרו ללקוח טרם הייעוץ.
 • יועץ לא ייצור קשרי תלות עם לקוחותיו, ולא ינצל לקוחות באופן כספי, מיני, רגשי או בכל אופן אחר. במקרה של היוצרות קשר שאינו ייעוצי, חובה על היועץ לסיים את הקשר הייעוצי ולהיכנס לתקופת "צינון", תוך בניית תהליך מקצועי הולם.
 • היועץ ימנע מקבלה או נתינה של מתנות ומהשתתפות באירועים פרטיים של הלקוח. זאת על מנת לשמור על ניקיון התהליך ושיקולים מקצועיים, אצלו ואצל הנועץ. במצבים בהם לא ניתן להימנע מקבלה או נתינה של מתנות יעשה הדבר תוך הקפדה על אי פגיעה בתהליך הייעוץ.
 • יועץ מחויב לשמירת סודיות ופרטיות של לקוחותיו.
 • יועץ ימנע מלמסור מידע סודי שהושג בתהליך עבודתו אלא רק למטרות מקצועיות חיוניות ועל פי הוראות החוק או בהסכמת הלקוח. כאשר יועץ נדרש למסור מידע  על פי חוק, עליו ליידע את הלקוח ולפעול ככל יכולתו לשמירת הסודיות ולהגנה על הפרטיות של הלקוח, על מנת שלא לפגוע בו.
 • אין להקליט ולצלם לקוחות ומשתתפים בפעילות ללא הסכמתם המפורשת. פרסום תמונות וסרטונים יעשה רק לאחר שהמשתתפים נתנו הסכמתם לכך.
 • היועץ יקפיד על שמירת סודיות המידע המתקבל מלקוחות שונים בתוך הארגון בהתאם לחוזה ולמטרת העבודה.
 • יועץ לא יעשה שימוש במידע פנימי המתקבל בתהליך הייעוץ אף אם אינו מקושר לתהליך הייעוצי, אלא לצורכי העבודה בלבד.
 • בכל מקרה של פרסום ניתוח אירוע, בכל מדיה, המאפשר זיהוי של ארגון או לקוח, ישיג היועץ את הסכמת הארגון או הלקוח, טרם פרסומו.
 • יועץ יהיה כן וישר בהצגת מומחיותו ומיומנותו בעת פרסום עצמי או בהופעה פומבית, ויימנע מכל מצג שווא. השימוש בתואר אקדמי יעשה רק אם הוא מוכר בישראל על ידי הגופים המוסמכים להכרה בתארים אקדמיים.
 • יועץ ימנע מניגוד עניינים מול לקוחות. חובתו של היועץ להבהיר ללקוחות על ניגודי עניינים צפויים ואפשריים ולפעול בשקיפות ובשותפות מול הלקוחות על מנת להבהיר את המצב.
 • י ועץ חייב לעבוד ברמה מקצועית גבוהה ללא קשר לגובה התשלום.
 • יועץ מחויב לפעול במלוא יכולתו המקצועית. היה ותפקודו נפגע, עליו לפנות לעזרה.
 • היועץ חייב לעבוד בתוך גבולות הכשרתו והסמכתו. במידה והוא מזהה צורך בייעוץ מתחום מקצועי והכשרה אחרים, עליו ליידע על כך את הלקוח מידית.
 • יועץ אחראי לפיתוח יכולתו המקצועית באופן מתמיד.

 

יועץ עם עמיתים

 • יועץ מחויב להתנהגות קולגיאלית ואתית כלפי יועצים אחרים, באופן שיקדם את כבוד המקצוע.
 • יועץ לא ינהג באופן שיערער את אמון הציבור במקצוע הייעוץ, ובעבודתם של יועצים אחרים.
 • יועץ לא ישמיץ יועץ אחר בפני לקוחות, עמיתים ובכל מדיה.
 • כאשר יועץ מפרסם את עצמו ואת שירותיו, ימנע מפרסום דברי זלזול, השמצה או שלילת כשירותו או ניסיונו של יועץ אחר.
 • יועצים חיצוניים ופנימיים יכבדו את זכויות היוצרים של עמיתיהם לגבי תוצריהם המקצועיים. ‏בכל חומר ובכל אמצעי הפצה חובה על יועצים לציין את המקורות. יועץ לא יזקוף לזכותו זכויות יוצרים על חומר שלא פיתח.
 • יועץ לא יקבל, ביודעין, עניין שהוא בטיפולו של יועץ אחר, אלא אם הלקוח סיכם וסיים את התהליך עם היועץ האחר. במצב בו נודע ליועץ בדיעבד כי נכנס לעניין שבטיפולו של יועץ אחר, הוא ייזום סיכום וסיום מוסדר של התהליך הקודם.
 • יועצים שונים, הפועלים באותו ארגון, מומלץ שייצרו קשר ביניהם, מותנה בהסכמת הלקוח ובשיתופו, תוך ראייה של טובת הלקוח.
 • שיתופי פעולה בין יועצים עמיתים יהיו מבוססים על ערכי הקוד האתי ומעוגנים בחוזה בהיר.
 • הסכם בין חברת ייעוץ ליועץ המועסק על ידה, כשכיר או כעוסק חופשי, יושתת על ערכי הקוד האתי, אי ניצול כוח של אחד הצדדים, ראיית טובת הלקוח, על בסיס יחסי אמון הדדי והוגנות.
 •    המעסיק יועצים בתחילת דרכם המקצועית יתגמל אותם באופן הוגן, וימנע מניצולם לעבודות לא מקצועיות .

 

 

יועץ עם איפ"א

 •    איפ"א משמשת גם כקהילת ידע. ולכן, מצופה מחבר איפ"א לתרום ולקדם את השיתוף בידע ובמיומנויות מקצועיות כגון השתתפות בכנסים ובהשתלמויות שונות והצגת מודלים והתנדבות לוועדות.
 • חברים אשר מייצגים את איפ"א בתוקף תפקידם או כנציגים נבחרים יקפידו לייצג את האינטרסים של איפ"א ולא את האינטרסים האישיים שלהם.

 

אתיקה מהלכה למעשה: יישום הקוד


הטמעת הקוד האתי

1)        איפ"א, באמצעות וועדת האתיקה, תקיים פעילות שוטפת להטמעת הקוד האתי בקרב חבריה, כך שיוצע לחברי איפ"א לפחות אחת לשנה מפגש בנושא אתיקה בפיתוח ארגוני ודיון על הקוד האתי. 

2)        חברים חדשים המתקבלים לאיפ"א יחתמו על הקוד האתי כתנאי לקבלתם לחברות וישתתפו בסדנת הטמעה במהלך השנה הראשונה לחברותם באיפ"א.

 

 

ברור סוגיות אתיות

1. פניות לוועדת האתיקה

 א.         ועדת האתיקה מקבלת פניות מחברי איפ"א ושאינם חברי איפ"א בנושאים הבאים:

-        דילמות אתיות במסגרת פעילות בתחום הייעוץ

-        תלונות על חברי איפ"א אשר אינם עומדים בתנאים של הקוד האתי

-        הצעות לשינויים בקוד האתי של איפ"א

-        פניות בנושאים אחרים

ב.          ניתן לפנות ליו"ר הועדה בדואר אלקטרוני  ethics@ippa.org.il  או לפנות ישירות לאחד מחברי הועדה.

ג.           פניות אנונימיות לא יטופלו.

ד.          חבר ועדת האתיקה אשר הינו צד באירוע לא ישתתף בדיונים הקשורים לאותה פניה.

 

2. תהליך טיפול בבקשת ייעוץ בהתמודדות עם דילמה אתית

א.       יו"ר הועדה יציג את הדילמה לחברי הועדה אשר יערכו דיון בנושא ללא התייחסות לשמות האנשים המעורבים.

ב.       הועדה תערוך דיון בנושא ויו"ר הועדה יציג את ההמלצות לפונה.

ג.        קיימת אפשרות, במידה והפונה מעוניין, לאפשר לפונה להשתתף בדיון לשם למידה.

ד.       כאשר הפניה לוועדה נעשתה לא דרך היו"ר אלא דרך חבר אחר, אותו חבר יוביל את התהליך.

 

3. תהליך הטיפול בתלונה על חבר איפ"א

א.       פניה ליו"ר ועדת האתיקה דרך הדואר האלקטרוני או בכל דרך אחרת.

ב.       יו"ר ועדת האתיקה יציג את האירוע בפני חברי ועדת האתיקה אשר יקיימו ברור עם כל הנוגעים בדבר על מנת לקבל תמונה שלמה ככל שניתן.

ג.        ועדת האתיקה תקיים דיון פנימי ותגבש את עמדתה.

ד.       עמדת הוועדה תוצג בפני יו"ר איפ"א, ובמידת הצורך, על פי חומרת העניין, הנושא יוצג בפני הנהלת איפ"א.

ה.      יו"ר ועדת האתיקה יציג לפונה ולגורמים המעורבים את החלטת הוועדה.

ו.         במקרים בהם נעשית פניה ישירות לאחד מחברי הועדה, אותו חבר יוביל את התהליך מול הפונה וועדת האתיקה באותו אופן בו היה נוהג יו"ר הועדה.

 

4. סמכויות הוועדה במקרים של חריגות אתיות של חברי איפ"א

כל פעולה תעשה בתאום עם יו"ר איפ"א, ובמידת הצורך באישור ההנהלה.

א.       הבעת עמדת איפ"א בפני המעורבים, ופרסום אנונימי של האירוע באתר איפ"א.

ב.       המלצה על ביטול החברות עד סוף השנה או לכל תקופה מוגבלת אחרת ללא החזר דמי חבר.

ג.        המלצה על ביטול החברות לצמיתות.

 

5. תהליך טיפול בהצעה לשינוי בקוד האתי של איפ"א

א.       כל חבר איפ"א רשאי לפנות לוועדה בהצעה לשינויים בקוד האתי. הפניה תעשה ע"י הגשת טקסט שאותו המגיש מעוניין להוסיף או התייחסות לטקסט ספציפי אותו המגיש מעוניין לשנות.

ב.       שינויים רלוונטיים יבחנו ע"י הועדה והמציע יוזמן להציג את בקשתו בפני הוועדה.

ג.        יו"ר הועדה יגיש את המלצת הוועדה למזכירות איפ"א לאישור.

ד.       השינוי יפורסם באתר איפ"א ותהייה אפשרות לתגובות תוך 30 ימים. על פי תכני התגובות הוועדה תמשיך בפעולתה.

להורדת קובץ הקוד האתי לחצ/י כאן

כניסה לחברי איפ"א
כניסה
זכור אותי
שכחתי סיסמה
כל הזכויות שמורות 2010 C
איפ"א- האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני (ע"ר)  כתובת: אברהם קרן 45/5 כפר סבא מיקוד 4420842   טלפון: 03-6390408